Lĩnh vực kinh doanh

 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

 

Điểm nhấn 2016


- Tổng giá trị đầu tư năm 2016 lên tới 4.176 tỷ VNĐ   
- Tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư chủ động đạt 35,4%
- Tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư thụ động đạt 32,8%

 

Kết quả hoạt động 2016

 

Đối với hoạt động đầu tư, SSI ủy thác toàn bộ cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) quản lý.

 

Chiến lược đầu tư của SSI là đầu tư giá trị. SSI tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp trong những ngành hưởng lợi nhất từ nền kinh tế như Nông nghiệp, Thủy sản, Tiếp vận (logistic) v.v…, nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn để có thể quản lý các khoản đầu tư này một cách chủ động. Theo đó, SSI tham gia vào Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và/hoặc Ban Kiểm Soát tại các doanh nghiệp này và làm việc sâu sát cùng Ban Điều Hành doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực để gia tăng giá trị doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong dài hạn. Bằng cách này, doanh nghiệp cũng có lợi và SSI cũng tăng giá trị của khoản đầu tư.

 

Quan điểm sàng lọc các Công ty đầu tư của SSI luôn dựa trên yếu tố cơ bản của doanh nghiệp kết hợp với định giá hấp dẫn của cổ phiếu so với tiềm năng tăng trưởng của công ty, đồng thời không bỏ qua yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. SSI cũng tập trung nhiều hơn vào các công ty có giá trị vốn hóa trung bình, do các công ty này có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn các công ty có vốn hóa lớn.

 

Thực hiện chiến lược đầu tư này trong nhiều năm qua, trong năm 2016, SSI đã thực hiện thoái vốn thành công ở một số khoản đầu tư đã đạt kỳ vọng lợi nhuận. SSI đang tiếp tục bắt đầu lại chu trình đầu tư này lại bằng việc tìm kiếm và đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng khác, dần dần tăng sở hữu để tham gia vào HĐQT và từ đó tăng giá trị công ty. Kết quả là danh mục đầu tư áp dụng chiến lược này của SSI tăng 35,4% năm 2016 (vượt trội so với tăng trưởng của chỉ số thị trường VNIndex là 15%).

 

Đối với các khoản đầu tư có chiến lược đầu tư thụ động, theo đó SSI không tham gia HĐQT công ty, mà sử dụng chiến lược phân bổ tài sản hợp lý, tăng tỷ trọng đầu tư vào những ngành được hưởng lợi từ các biến động của kinh tế thế giới và trong nước, bao gồm các ngành được hưởng lợi từ nguyên liệu đầu vào thấp (do giá cả hàng hóa giảm), và các nhóm ngành hưởng lợi từ hiệp định thương mại tự do v.v… Tỷ suất lợi nhuận các khoản đầu tư này đạt mức 32,8% năm 2016.

 

 

Trang trước

Tiếp