Đánh giá chung về tình hình hoạt động của ban giám đốc

 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Số liệu 2015 được trình bày lại (có thay đổi) cho phù hợp với Hướng dẫn kế toán mới áp dụng đối với CTCK trong năm 2016 theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC và Thông tư số 334/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư số 210/2014/TT-BTC
Chi tiết tham khảo thêm tại Thuyết minh số 4.1 và 44.7 trong Báo cáo Tài chính hợp nhất 2016

 

 

Trang trước