• SSI trong năm tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiêp liên kết giúp các doanh nghiệp liên kết phát huy các lợi thế sẵn có để phát triển nhanh và bền vững. SSI cũng sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dich vụ, đưa ra nhiều giải pháp công nghệ để nâng thị phần môi giới cũng như để duy trì và phát triển các nghiệp vụ kinh doanh khác cốt lõi khác của Công ty. Con người vẫn là tài sản quý báu nhất của Công ty. Do đó, SSI sẽ tiếp tục đầu tư vào đội ngũ nhân viên và cơ sở hạ tầng để tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của của SSI trên thị trường.